کیفرخواست صادره از مرجع قضایی علیه وکیل یا کارآموز وکالت

 کیفرخواست صادره از مرجع قضایی علیه وکیل یا کارآموز وکالت

تخلفات عدیده وکیل دادگستری – کیفرخواست صادره از مرجع قضایی علیه وکیل یا کارآموز وکالت

وکیلنا به نقل از حقوق نیوز - محکومیت وکیل در دادگاه عمومی
شماره دادنامه : 9111001212
تاریخ صدور دادنامه : 1/9/91
مرجع رسیدگی کننده : شعبه هفتم دادگاه انتظامی کانون وکلای دادگستری مرکز
کلاسه پرونده دادگاه : 9000056
رای دادگاه
با عنایت به محتویات پرونده و بررسی شکوائیه وارده علیه آقای (ع-ف) و با عنایت به صدور کیفر خواست از طرف دادسرای عمومی، دادگاه باعنایت به مفاد ماده 87 آیین نامه لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری، عمل نامبرده را منافی باشئون وکالت تشخیص و حکم به تعلیق موقت ایشان را صادر می نماید. این که چون ایشان در تاریخ 28/12/90 از وکالت دادگستری بازنشسته گردیده و فاقد وصف وکیل داددگستری بوده و امکان تعقیب انتظامی مشار الیه میسر نمی باشد، صحیح نیست زیرا ایشان وکیل بازنشسته است و هر زمان که اراده کند قادر خواهد بود با لغوحکم بازنشستگی با عودت به وضع سابق یعنی وکالت دادگستری در حال اشتغال درآید، ضمن آن که تخلف مشارالیه نیز مربوط به زمان قبل از بازنشستگی ایشان می باشد. حکم تعلیق صادره پس از طی مراحل قانونی در خصوص ایشان اجرا خواهد شد.

 

محکومیت کارآموز در دادگاه کیفری
شماره دادنامه : 9211000369
تاریخ صدور دادنامه : 12/3/92
مرجع رسیدگی کننده : شعبه اول دادگاه انتظامی کانون وکلای دادگستری مرکز
کلاسه پرونده دادگاه : 9200120

رای دادگاه

آقای (ع-ک) کارآموز وکالت برابر دادنامه مورخ 28/9/89 صادره از شعبه 101 دادگاه کیفری شهرستان گالیکش به اتهام خیانت در امانت به دو سال حبس تعزیری محکوم شده و شعبه 3 دادگاه تجدیدنظر استان گلستان در رای مورخ 16/2/89 رای بدوی را تایید نموده و در نهایت دادگاه اخیر در رای مورخ 18/4/90 بخاطر اعلام رضایت شکات محکومیت کارآموز یاد شده را به 6 ماه حبس کاهش داده است با در نظر گرفتن مراتب بالا ، چون ادامه وکالت کارآموز مزبور منافی شئون وکالت است دادگاه به استناد صدر ماده 87 آیین نامه لایحه قانونی استلال کانون وکلای دادگستری رای به تعلیق موقت آقای (ع-ک) کارآموز وکالت صادر می کند و مقرر می دارد در اجرای ماده 13 لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری پرونده جهت رسیدگی ماهوی به دادسرای انتظامی کانون وکلا فرستاده شود.

 

تعدد شکایات اعمال ماده 18 لایحه قانونی استقلال کانون وکلا
شماره دادنامه : 9111001282
تایخ صدور دادنامه : 10/10/91
مرجع رسیدگی کننده : شعبه ششم دادگاه انتظامی کانون وکلای دادگستری مرکز
کلاسه پرونده دادگاه : 9100622

رای دادگاه
نظر به کثرت شکایات مطروحه علیه آقای (م-ن) وکیل پایه یک دادگستری که بعضاً با صدور کیفرخواست در جریان رسیدگی قرار دارد از جمله شکوائیه خانم (خ-د) که از طریق بنیاد شهید و امور ایارگران منطقه 10 و 11 تهران بزرگ به ریاست محترم کانون اعلام شده است و با توجه به درخواست های مورخ 23/8/91 و 28/9/91 دادیاران محترم دادسرا و تایید معاونت محترم دادسرا با موافقت عملی ریاست محترم کانون وکلای دادگستری مرکز دایر بر تعلیق موقت نامبرده دادگاه مستنداً به ماده 18 لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری به تعلیق موقت نامبرده از اشتغال به وکالت تا پایان رسیدگی به پرونده های مطروحه اظهار نظر می نماید.

محکومیت در دادگاه عمومی
شماره دادنامه : 9111000736
تاریخ صدور دادنامه : 12/6/91
مرجع رسیدگی کننده : شعبه ششم دادگاه انتظامی کانون وکلای دادگستری مرکز
شماره پرونده دادگاه : 8901325

رای دادگاه
بر اساس کیفر خواست مورخ 24/5/90 دادسرای انتظامی کانون وکلای مرکز آقای (ح-ح) وکیل پایه یک دادگستری که محل اشتغالش شهرستان شاهرود می باشد با طرح شکایت آقای (ع-م) تحت تعیقب انتظامی قرار دارد. موارد تخلف اخذ وجوه مازاد بر تعرفه قانونی و عدم تأدیه حقوق و عوارض کانون وکلا و صندوق تعاون و عدم استرداد اصل قول نامه مورخ 14/11/81 موکل و عدم پاسخگویی و بی اعتنایی به دعوت نامه های ارسالی دادسرا تحت عنوان کلی اقدامات خلاف شئون وکالتی توصیف شده و مستنداً یه ماده 19 لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری و ماده 80 آیین نامه قانون مذکور و ماده 80 آیین نامه قانون مذکور و ماده 44 قانون وکالت مصوب سال 1315 محکومیت نامبرده درخواست شده است. در جریان رسیدگی این شعبه شاکی انتظامی تصویر دادنامه شماره 497- 21/4/90 صادره از شعبه 1081 دادگاه عمومی جزایی تهران را که به موجب آن مشتکی عنه به اتهام خیانت در امانت به تحمل شش ماه حبس تعزیری محکوم شده (که بنا به اقرار محکوم علیه علی رغم قطعیت اجرا نشده است) دادگاه اولاً با توجه به نوع محکومیت کیفری قطعی و سابقه مختومه انتظامی دیگر وضع موجود ادامه فعالیت مشتکی عنه با منافی با شغل وکالت تشخیص و مستنداً به ماده 87 آیین نامه صدر الاشعار و به تعلیق موقت نامبرده اظهارنظر می شود که باید مراتب به دادگاه ها اعلام شود ثانیاً در خصوص عدم پاسخگویی به دعوت به ارایه مدرک با لحاظ اصل برائت تخلفی احراز نمی شود ثالثاً در خصوص تخلفات دیگر به جهت عدم دفاع موثر مشتکی عنه با احراز تخلف مستنداً به ماه 76 و قسمت اخیر بند 1 و 4 ماده 80 آیین نامه اشعاری و لحاظ بند 4 ماده 51 قانون وکالت (قانون خفیف) آقای (ح-ح) را به منع اشتغال ه وکالت به مدت 6 ماه محکوم می نماید. رای صادره ظرف مهلت 10 روز از تاریخ ابلاغ (با رعایت مسافت از طرف محکوم علیه) و سایر مقامات ماده 75 آیین نامه قابل تجدید نظر خواهی است.

 

عدم ایفاء تعهد
شماره دادنامه : 9211000126
تاریخ صدور دادنامه : 1/2/92
مرجع رسیدگی کننده : شعبه ششم دادگاه انتظامی کانون وکلای دادگستری مرکز
کلاسه پرونده دادگاه : 9100613

رای دادگاه
آقای (ع-ق) وکیل پایه یک دادگستری در قبال اعلام شکایت آقای(آ-ی) دایر بر این که با دریافت وجوهی متعهد گردیده که موجبات تحصیل رضایت اولیاء دم را فراهم کرده و نهایتاً برای رهایی فرزندش از زندان اقدام نماید که به تعهد خود عمل نکرده و از استرداد وجوه دریافتی خودداری نموده است به شرح مندرجات صورت جلسه مورخ 27/9/91 تنظیم شده در ددادسرای انتظامی آمادگی خود را برای پرداخت مبلغ دویست و شصت میلیون ریال به شاکی اعلام داشته و شاکی نیز در صورت وصول مبلغ مذکور حاضر به انصراف از شکایت گردیده است که به علت عدم ایفای تعهد مذکور پرونده به جهت درخواست دادیار محترم و موافقت جناب آقای دادستان در خصوص تعلیق موقت مشتکی عنه با تایید ریاست محترم کانون به این شعبه ارجاع گردید و با تعیین وقت رسیدگی نظر به این که آقای (ع-ق) به گزارش مورخ 14/12/91 دفتر دادگاه از طریق ارتباط تلفنی با آگاهی از وقت تعیین شده حاضر نشده و هیچ گونه دفاعی در قبال درخواست تعلیق معمول نداشته است بنابراین دادگاه مستنداً به ماده 18 لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری آقای (ع-ق) را موقتاً از اشتغال به وکالت معلق می نماید. مقرر می دارد دفتر پس از ابلاغ مراتب به مشتکی عنه پرونده را به دادسرای انتظامی اعاده نماید .

پایگاه اطلاع رسانی وکیلنا+ 0
مخالفم - 0
منبع: http://www.newslaw.net
نظرات : 0
منتشر نشده : 0

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنیدکد امنیتی کد جدید

درباره سایت وکیل نا

سایت وکیل­ نا به منظور اطلاع­ رسانی و آگاهی ­بخشی به عموم مردم و اکثرا کسانی که دانش تخصصی حقوقی نداشته و در زندگی روزمرۀ خود ممکن است با مسائل حقوقی و قضایی مواجه شوند ایجاد گردیده است.

درج آگهی در وکیل نا برای عموم وکلا آزاد است و مسئولیت اطلاعات وارد شده با آگهی دهنده می‌باشد. لطفا قبل از هر گونه اقدام از اعتبار و کیل مربوطه مطمئن شوید.

© تمامی حقوق این سایت برای وکیلنا محفوظ است.

/ طراحی و اجرا: آرادپرداز