آیین نامه قانون وکالت مصوب 19/2/1316

آیین نامه قانون وکالت مصوب 19/2/1316

 

نظر به مواد 1 و10 و 14 و 18 و شق دوم از ماده19 و مواد 25 و 26و33 و 46 قانون وكالت نظامات ذيل را مقرر مي‌دارد:

فصل اول- در تعيين وكلا محدود و كارگشايان و درخواست پروانه وكالت
www.newslaw.net

ماده 1

رئيس قسمت تشكيلات وكلا به منظور اجراء تبصره يك قانون وكالت همه ساله قبل از شهريورماه صـورتي با رعايت احتياجات حوزه‌هاي قضائي و استعداد وكلا محل تهيه و به وزارت عدليه پيشنهاد مي‌نمايد پس از تصويب مراتب را به عدليه محل و وكيلي كه محدود گرديده اعلام مي‌دارد:

ماده 2

رئيس تشكيلات وكلا همه ساله از محل‌هائي‌كه بقدر كفايت از وكلا درجات سه‌گانه ندارد صورتي تهيه و پس از تصويب وزارت عدليه اعلاني براي استحضار داوطلبان كارگشايي منتشر خواهد نمود و موقع امتحان و مواد امتحانيه و تاريخ حضور در مركز را در آن قيد مي‌نمايد.

ماده 3

برنامه امتحانات كارگشايان عبارت است از:

1. كليات قانون اصول محاكمات حقوقي

2. كليات قانون اصول محاكمات جزائي

3. كليات قانون مدني

4. كليات قانون مجازات عمومي

5. كليات قوانين و نظامنامه‌هاي ثبت اسناد و املاك

6. قانون و نظامات راجعه بوكالت

7. كليات قوانين تجاري

ماده 4

امتحان كتبي و شفاهي است و حداكثر نمرات شش است. شش خيلي خوب ـ پنج خوب ـ چهار كافي ـ سه قابل قبول ـ دو بد ـ يك خيلي بد.

ماده 5

براي قبول شدن در امتحان حداقل معدل كتبي و شفاهي نبايد از سه كمتر باشد و معهذا هر داوطلبي كه داراي يك نمره يك يا دو نمره دو باشد مردود است.

ماده 6

هيئت ممتحنه را وزير عدليه از قضاة و استادان دانشكده حقوق تحت نظر مدعي‌العموم كل تشكيل مي‌دهد.

ماده 7

جلسات امتحان در فروردين و مهرماه تشكيل مي‌شود.

ماده 8

نتيجه امتحان ضمن صورتمجلس از طرف هيئت ممتحنه بدفتر كل بازرسي و تشكيلات وكلا ارسال مي‌شود.

ماده 9

دفتر كل بازرسي و تشيكلات وكلا مكلف است مدتي را كه وزارت عدليه براي اجراي ماده يك قانون وكالت و تطبيق وضع وكلا هر محل با ماده مزبور تعيين مي‌نمايد در مجله رسمي و عدليه محل اعلام و مرجع تسليم اوراق و درخواست و شرايط آن را تعيين نمايد.

ماده 10

پاركه‌هاي ولايات و امناي صلح در نقاطي كه پاركه نيست مكلفند اوراق و درخواست پروانه وكالت و ضمائم آن را بلافاصله پس از انقضاء مهلت به قسمت تشكيلات وكلا بفرستند.

ماده 11

درخواست پروانه وكالت بايد داراي ضمائم ذيل باشد.

1.چهار قطعه عكس

2.قبض وديعه وجه تمبر پروانه مورد درخواست

3.مستندات درخواست از قبيل تصديق سنين سابقه وكالت يا تصديق سنين سابقه قضائي يا رونوشت مصدق مدارك معلومات مرجع صدور تصديق سابقه وكالت قسمت تشكيلات وكلا و سابقه قضائي يا خدمات اداري، اداره كارگزيني مربوطه است.

ماده 12

در صورتيكه دانشنامه ليسانس از دانشكده‌هاي خارجه صادر شده باشد تصديق شورايعالي معارف كه حاكي از ارزش دانشنامه باشد و ترجمه آن نيز لازم است.

ماده 13

هرگاه تقاضانامه ناقص باشد اخطاري براي رفع نواقص از طرف رئيس قسمت تشكيلات وكلا مي‌شود كه در ظرف مده ده روز نواقص را مرتفع نمايد پس از انقضاء مدت مزبور در صورتيكه تقاضاكننده رفع نواقص ننموده باشد و فرصت مندرج در ماده 9 نيز منقضي شده باشد ديگر درخواستي از تقاضاكننده پذيرفته نمي‌شود.

ماده 14

قسمت تشكيلات وكلا براي تشخيص صلاحيت و درجه تقاضاكننده اوراق مخصوصي بايد ترتيب بدهد و راي رئيس دفتر كل بازرسي و تشيكلات وكلا را بوسيله آن بتقاضاكننده ابلاغ نمايد.

ماده 15

ابلاغ مزبور ممكن است در دبيرخانه دفتر كل بازرسي و تشكيلات وكلا و يا بوسيله مامورين ابلاغ يا دفتر محاكم يا پاركه‌هاي ولايت بعمل آيد در هر سه صورت ابلاغ كننده بايد تاريخ ابلاغ و امضاء كسي را كه باو ابلاغ شده تصديق نمايد و در صورتيكه ابلاغ شونده از رؤيت استنكاف نمايد استنكاف او را بنويسد.
www.newslaw.net

ماده 16

تقاضاي رسيدگي از محكمه انتظامي كه در ماده12 قانون وكالت مقرر است بوسيله عرضحال بعمل مي‌آيد و هرگاه معترض مستنداتي داشته باشد و ضميمه عرضحال ننمايد پس از ابلاغ عرضحال به قسمت تشكيلات وكلا ديگر سندي از او پذيرفته نخواهد شد.

ماده 17

عرضحـال بايد در دو نسخه تنظيم و يك نسخه از آن را دفتر ديوانعالي تميز در ظرف پنج روز از تاريخ وصول به قسمت تشكيلات وكلا بفرستد.

ماده 18

هرگاه جهت اختلاف صلاحيت علمي تقاضاكننده براي شغل وكالت يا براي درجه مورد تقاضاي او باشد محكمه انتظامي اختياري از معلومات از بعمل خواهد آورد اختيار مزبور كتبي و شفاهي است و هرگاه راجع بصلاحيت اخلاقي تقاضاكننده باشد محكمه عالي انتظامي اظهارات نماينده دفتر كل بازرسي وكلا را استماع خواهد نمود.

ماده 19

مفاد راي دفتر كل بازرسي در صورتي كه مبني بر رد باشد بايد به محاكم و مراجع قضائي و ثبت اسناد اطلاع داده شود كه شخص مردود را بوكالت نپذيرند و در صورتيكه راي مزبور از طرف محكمه انتظامي نقض شود بايد مراتب به محاكم و مراجع قضائي اعلام گردد.

ماده 20

متن سوگندنامه كه بموجب ماده 14 قانون وكالت مقرر است بنحو ذيل است:

اينجانب امضاء كننده ذيل خداوند متعال را شاهد گرفته قسم ياد مي‌نمايم كه قوانين و نظامات مخصوصا قوانين و نظامات مربوطه بشغل وكالت را هميشه محترم شمرده و كوچكترين اقدامي برعليه تامين قضائي و شرافت قضاوت و وكالت ننمايم و در حفظ حيثيات شغلي كه بدان نائل شده‌ام ساعي و جز عدالت و احقاق حق منظور ديگر نداشته باشم و نسبت به‌مقامات قضائي و اداري رعايت احترام را نموده راستي و پاكدامني را در كليه امور شخصي و اداري و كارهاي مرجوعه رويه خود قرار دهم و در امور راجعه نظريات خصوصي را داخل ننموده و پيرامون كينه ورزي و انتقامجوئي نگرديده و هميشه مدافع از حق و صلح طلب باشم ـ شرافت من وثيقه اجراء اين سوگندنامه است.

ماده 21

پروانه وكالت پس از اجراء سوگند كه مطابق آئين‌ فوق بعمل مي‌آيد بوكيل داده مي‌شود.

ماده 22

در هر حوزه كه اجراء قانون وكالت تمام شده باشد وكلا آن حوزه در حضور هيئتي كه در ماده23 مقرر است سوگند ياد خواهند نمود.

ماده 23

هيئت مندرج در ماده 22 مركب اسـت از رئيس محكمه عالي انتظامي و رئيس و مدعي‌العموم استيناف و رئيس و مدعي‌العموم محكمه وكلا و رئيس و مدعي‌العموم بدايت مركز رئيس و مدعي‌العموم استيناف و رئيس و مدعي‌العموم بدايت و يكنفر از امناء صلح محدود و در مقر حوزه‌هاي استيناف ولايات رئيس و مدعي‌العموم بدايت و يك نفر از امناء صلح يا اعضاء علي‌البدل با يكي از مستنطقين به انتخاب رئيس عدليه با رعايت تقدم رتبه براي مقر حوزه‌هاي ابتدائي.

ماده 24

محل و روز و ساعت حضور براي مراسم سوگند از طرف دفتر كل بازرسي و تشكيلات وكلا تعيين و باعضاء هيئت و وكلا عدليه اطلاع داده مي‌شود.

ماده 25

اعضاء هيئت يا لباس رسمي قضاوت و وكلاء عدليه با لباس مخصوص بنحويكه در فصل پنجم مقرر است بايد حاضر شوند.

ماده 26

جلسه سوگند علني است.

ماده 27

وكلاء بترتيب درجه و رعايت حروف تهجي نام خانوادگي يكان يا دسته دسته (دسته عبارت از 3 الي 5 نفر است) به تشخيص هيئت سوگند ياد مي‌نمايند.

ماده 28

سوگندنامه در مورديكه وكلا يكان يكان سوگند ياد نمايند بوسيله خود وكيلي كه سوگند ياد مي‌نمايد قرائت مي‌شود، سپس عده‌اي كه سوگند ياد مي‌نمايند دست راست را بلند كرده عبارت ذيل را به صداي بلند ادا مي‌نمايد (به همين مراتب سوگند ياد مي‌كنم) پس از آن ذيل سوگندنامه را امضاء مي‌كنند.

ماده 29

بلافاصله پس از مراسم سوگند اسامي اشخاصي كه سوگند ياد نموده‌اند ضمن صورتمجلس به قسمت تشكيلات وكلا اطلاع داده مي‌شود.

ماده 30

رئيس قسمت تشكيلات وكلاء در مركز و مدعيان عمومي بدايت در ولايات مامور اجراي اين آئين‌ هستند.

فصل دوم ـ در تشكيلات كانون وكلا و معاضدت قضائي

ماده 31

رئيس دفتر كل بازرسي و تشكيلات وكلا در هر حوزه كه تشكيل كانون وكلاء را لازم بداند پيشنهادي با ذكر دلائل لزوم بوزارت عدليه تقديم مي‌كند تا در صورت تصويب اقدام بتشكيل كانون نمايد.

ماده 32

براي اجراي شـق اول ماده 19 قانون وكالـت كانون وكلاء مي‌تواند داراي قسمتهاي مختلفه باشد و همچنين مجاز است براي ترقي علمي وكلا نشريات حقوقي داشته و جلسات خطابه با حضور رئيس پاركه وكلاء در مركز و مدعي‌العموم بدايت در ولايات تشكيل دهد.

ماده 33

تعداد اعضاء علي‌البدل هيئت مديره نصف اعضاء اصلي است و اسامي اعضاء اصلي و علي‌البدل بايد در مجله رسمي اعلان شود.

ماده 34

مؤسسه معاضدت قضائي در مركز است و داراي شعب ذيل مي‌باشد:

1.دبيرخانه

2.شعبه عرايض

3.شعبه قضائي

ماده 35

كاركنان معاضـدت قضائـي بايد حتي‌المقـدور از بين وكلا عدليه انتخاب شوند ممكن است براي آنها حق‌الزحمه در بودجه كانون منظور شود.

ماده 36

تقاضاي معاضدت به دبيرخانه مؤسسه مزبور داده مي‌شود كساني كه دور از مركز ـ معاضدت قضائي هستند مي‌توانند مستقيماً يا توسط كانون محل در صورتي كه تشكيل شده باشد و يا به وسيله دفتر عدليه اقامت خود را تقاضا نمايد. در اينصورت كانون يا دفتر عدليه محل موظف است تقاضانامه را بانضمام مستندات و مداركي كه بموجب ماده ( ) اين نظامات مقرر است در اسرع اوقات بدبيرخانه معاضدت قضائي ارسال دارند.

ماده 37

در صورتي‌كه معاضدت قضائي لازم بداند كه توضيحاتي از تقاضاكننده بخواهد مشاراليه بوسيله نامه يا اخطار احضار مي‌شود ولي هرگاه اقامتگاه متقاضي خارج از مركز معاضدت قضائي باشد تحقيـقـات بوسيله يكي از وكلا يا دفتر عدليه محل يا پاركه‌ محل اقامت تقاضاكننده بعمل مي‌آيد.

1.تصديق از معتمدين يا كلانتري محل اقامت تقاضاكننده مبني بر عدم قدرت او براي تاديه حق‌الوكاله.

2.رونوشت مدارك دعوي

ماده 38

معاضدت قضائي مي‌توانند تحقيقاتي در دلائل دعوي بنمايد و هرگاه تشخيص دهند كه مقصود تقاضاكننده سوء استفاده و شرخري است از تعيين وكيل خودداري و تقاضا را رد مي‌نمايد.

ماده 39

درصورت رد تقاضاكننده مي‌تواند در ظرف10روز به‌هيئت‌مديره كانون شكايت كند راي هيئت مديره قطعي است.

ماده 40

كليه ارجاعاتي كه از طرف معاضدت قضائي در حدود صلاحيت مؤسسه به وكلا يا دفاتر عدليه يا پاركه مي‌شود بايد به اسرع وقت انجام گردد.

ماده 41

شعبه عرايض پس از وصول عرضحال به طريق ذيل اقدام خواهد نمود:

هرگاه عرضحال ناقص باشد نواقص آنرا بدفتر دستور خواهد داد و اگر عرضحال كامل باشد عقيده خود را در پيشرفت دعوي خواهد نوشت در صورتيكه پيشرفت داشته باشد آنرا به شعبه قضائي تسليم خواهد نمود.

شعبه قضائي وكيلي را براي تقاضاكننده معين مي‌نمايد.

ماده 42

ابلاغات در3 نسخه صادر مي‌شود.

نسخه اول بتقاضاكننده داده خواهد شد و نسخه ثاني در پرونده مربوطه بايگاني و نسخه ثالث براي ابلاغ به وكيل انتخابي به دفتر كانون ارسال خواهد شد.

ماده 43

وكيل منتخب مكلف است قرارداد حق‌الوكاله تنظيم بوده نسخه دوم آنرا با رسيد وكالتا بدبيرخانه معاضدت قضائي بفرستند و پس از ختم دعوي در صورتيكه موكل محكوم‌له واقع شود و خمس حق‌الوكاله را كه در قرارداد تنظيمي مقرر است وصول و بصندوق كانون ايصال دارد مگر اينكه ثابت نمايد در بافت حق‌الوكاله قانونا غيرمقدور است.

ماده 44

وكيل انتخابي بايد از جريان كار مرجوع شعبه قضائي را مطلع دارد.

ماده 45

وكيل انتخابي مي‌تواند از شعبه قضائي مؤسسه راجع بطرز اقداماتي كه لازم است مشورت كند.

ماده 46

در مواردي كه انجام مقدمات و تشريفات مربوط بمعاضدت قضائي موجب انقضاء موعدي از تقاضاكننده بشود رئيس كانون مي‌تواند مستقيما وكيل انتخاب نمايد مشروط بر اينكه تقاضانامه از حيث ضمائم كامل باشد.

ماده 47

قرارداد حق‌الوكاله معاضدتي باسم معاضدت قضائي تنظيم مي‌شود و مأمور وصول حق كانون محاسبات مؤسسه مزبور است.

ماده 48

نمونه اوراق تقاضانامه و ساير اوراق مربوط به امور معاضدت را هيئت مديره كانون تعيين خواهد نمود.

ماده 49

دفتر معاضدت مكلف اسـت اطلاعاتي كه از طـرف وكيل انتخابي واصل مي‌شود به موكل ابلاغ نمايد.
www.newslaw.net

فصل سوم ـ در ترفيع

ماده 50

وزارت عدليه همه ساله براي اجراي ماده26 قانون وكالت و نظارت در ترفيع وكلا كميسيون تشكيل مي‌دهد اعضاء كميسيون عبارتند از: رئيس و مدعي‌العموم و اعضاء محكمه وكلا رئيس اداره حقوقي و رئيس اداره نظارت و رئيس قسمت تشكيلات وكلا كه سمت منشي‌گري كميسيون را نيز خواهد داشت.

ماده 51

وكلائي كه از حيث مدت مقرر در شق يك ماده 26 قانون وكالت از نظر معلومات خود را مستحق ترفيع مي‌دانند بايد منتهي تا آخر اسفندماه به قسمت تشكيلات وكلاء تقاضانامه بدهند و اداره مزبور بايد منتهي تا آخر فروردين‌ماه صورت اسامي آنان را تنظيم و با اظهارنظر نسبت به مدت اشتغال در درجه‌اي كه براي هر يك تعيين شده و سوابق اخلاقي و درجه علمي آنان تنظيم و تسليم كميسيون ترفيع نمايد. به تقاضانامه‌هاي واصله پس از موعد فوق ترقيب اثر داده نخواهد شد.

ماده 52

كميسيون ترفيع مي‌تواند لدي‌الاقتضا از معلومات تقاضاكننده ترفيع اختيار نمايد.

ماده 53

كميسيون ترفيع نظر خود را بايد منتهي تا آخر خردادماه به‌رئيس دفتر كل بازرسي و تشكيلات وكلاء كتبا اشعار دارد اسامي مرفعين در مجله رسمي درج مي‌شود.

فصل چهارم ـ در تكاليف و تشكيلات دارالوكاله

ماده 54

وكلا عدليه مكلفند محل سكونت خود را كتبا به قسمت تشكيلات وكلا اطلاع دهند و در صورتيكه محل سكونت خود را تغيير دهند مراتب را با قيد محل اقامت جديد در ظرف 24 ساعت مزبور بنويسند.

ماده 55

وكلا مكلفند داراي دفاتر ذيل باشند.

1.دفتر ثبت

2.دفتر رسيد اسناد موكلين

3.دفتر درآمد و هزينه دارالوكاله و موكلين

دفاتر مزبور مطابق دستور قسمت تشكيلات وكلا تنظيم و نگاهداري خواهد شد و بايد در اولين اخطار قسمت مزبور يا پاركه‌ وكلا ارائه و تسليم شود.

ماده 56

وكلا عدليه مكلفند براي هرگونه وجهيكه از موكل بمنظور حق‌الوكاله يا مخارج محاكمه يا مسافرت و يا ساير مخارج قانوني دريافت مي‌كنند قبض رسيد مخصوص كه مطابق نمونه موجود در دفتر كانون وكلاء است بموكل بدهند و صريحا قيد نمايند وجه ماخوذه بابت‌ حق‌الوكاله است يا ساير مخارج قانوني.

ماده 57

وكلا بايد در مقابل هر سندي كه از موكل دريافت مي‌كنند اعم از اينكه سند مزبور اصل باشد با رونوشت مصدق رسيدي مطابق نمونه مخصوص كه در كانون وكلا موجود است بموكل بدهند و نوع سند و مفاد و تاريخ آن را در ورقه رسيد قيد نمايند.

ماده 58

وكلا مكلفند همه ساله در مهر و فروردين ماه صورت حساب ششماه گذشته را براي موكل بفرستند صورت حساب تفصيلي است و رونوشت آن در پرونده مربوطه بموكل بايگاني مي‌شود.

ماده 59

وكلا مكلفند در ظرف24 ساعت پس از اعلام تعليق پروانه وكالت و دفاتر وكالتي خود را در مركز به قسمت تشكيلات وكلا و در ولايات به مدعيان عمومي كه سمت نمايندگي دفتر كل بازرسي و تشكيلات وكلاء را دارند تسليم نمايند كه تعيين تكليف قطعي آنها در پرونده آنها بايگاني شود اين ماده شامل اشخاصي كه قبل از اجراء قانون وكالت معلق گرديده‌اند نيز مي‌باشد و تا تعيين تكليف قطعي پروانه و دفاتر در پرونده وكيل معلق موقتا بايگاني مي‌شود متخلف به مجازات انتظامي از درجه چهار به بالا محكوم خواهد شد.

ماده 60

وكلا عدليه و كارگشايان نبايد بالاتر از درجه‌اي كه دارند قبول وكالت نمايند.

ماده 61

وكلا عدليه و كارگشايان نبايد:

1. در امور وكالتي ايجاد وسائط نمايند.

2. براي تعويق حق طرف از وكالت موكل استعفا داده و سپس بوسيله وكالتنامه جديدي همان دعوي را تعقيب نمايند.

3. براي تطويل محاكمه و تعويق در احقاق حق ادعاي جعل و يا تعيين جاعل نمايند و يا بطوركلي موجبات تطويل محاكمه را فراهم آورند.

ماده 62

وكلا مكلفند لوايح و نوشتجات خود را طبق اوراق مخصوص كه در لوحه آن نام و محل اقامت خود و دارالوكاله مربوطه را قيد كرده باشند به محاكم تسليم نمايند و حتي‌المقدور ماشين تحرير استعمال نموده و يا مكاتبات را با خط خوب و خوانا بنويسند.

ماده 63

وكلا مكلفند وكالتنامه‌هائيكه از موكلين دريافت مي‌دارند طبق اوراق مخصوصي كه براي اينكار مقرر است تنظيم و به موكل بدهند متخلف در وحله اول به سه ماه انفصال و در صورت تكرار ممنوع‌الوكاله خواهد شد.

ماده 64

وكلا درجه اول مكلفند براي پذيرائي موكلين و انجام وظايف وكالتي خود داراي دارالوكاله كه مطابق نظامنامه ذيل باشد باشند:

1.محل آن مناسب و به قسمت تشكيلات وكلا اطلاع داده شده باشد.

2. لااقل داراي يكنفر وكيل كه سمت معاونت دارالوكاله را خواهد داشت باشد و به اندازه كافي عضو تحريري داشته باشد.

3. همه روزه لااقل چهارساعت براي پذيرائي ارباب رجوع مفتوح و ساعت پذيرائي در درب ورود اعلام شده باشد و يكنفر عضو براي انجام تقاضاي ارباب رجوع حاضر باشد.

4. داراي ثبت و بايگاني منظم باشد و براي هر موكل پرونده كه محتوي كليه اقداماتي كه شده باشد.

5. دفتر نماينده بنام موكلين داشته باشند.

ماده 65

وكلا عدليه نبايد به هيچ عنوان و عذري عرضحال كه از حيث تمبر ناقص باشد به محاكم تقديم دارند.

فصل پنجم ـ در لباس

ماده 66

وكلا درجه اول و دوم عدليه مكلفند در موقع محاكمات جنائي و در ساير محاكماتي كه قضاة با لباس قضائي هستند و همچنين در مواردي كه از طرف قسمت تشكيلات وكلا به آنها ابلاغ مي‌شود با لباس مخصوص وكالت حاضر شوند استعمال لباس وكالت غير از موارد فوق ممنوع است.

ماده 67

لباس مخصوص وكالت عبارت است از لباده وكلا مشگي و يقه‌لب شكسته سفيد و دستمال گردن سفيد چين‌دار مطابق نمونه كه در قسمت تشكيلات و كلا موجود است با شلوار و كفش و جوراب مشگي استعمال مي‌شود.

ماده 68

داشتن لباس وكالت براي وكلا درجه اول و دوم اجباري است:

ماده 69

لباس اعضاي هيئت مديره داراي مشخصات ذيل است:

مغزي طلائي در طرفين پارچه كه از شانه چپ بطرف جلو آويخته شده (اپي‌تژ) و علامت كانون كه روي آن در قسمت پائين مليله دوزي شده باشد.

دوره كلا و روي (اپي‌تژ) لباس رئيس كانون مليله‌دوزي بشكل برگ و گل سرخ كه طرفين آن داراي نوار مليله دوزي بعرض 2 سانتيمتر است.

لباس نايب رئيس مطابق لباس رئيس است باستثناء مليله‌دوزي طرفين برگ سرخ.

ماده 70

علامت مميزه لباس وكلائي كه داراي درجه علمي ليسانس هستند عبارت از پوست سفيدي است به عرض شش سانتيمتر كه در آخر (اپي‌تژ) در جلو و پست دوخته مي‌شود اعضاء مؤسس كانون مركزي مي‌توانند علامت كانون را در روي (اپي‌تژ) استعمال نمايند. براي استعمال علائم مميزه مندرجه در اين ماده بايد قبلاً از طرف دفتر كل بازرسي و تشكيل وكلا تحصيل اجازه نمود.

فصل ششم ـ نظامنامه مربوطه بحق‌الوكاله و هزينه مسافرت

ماده 71

حق‌الوكاله امور حقوقي و ميزان خسارتي كه محكوم‌له مي‌تواند از محكوم‌عليه از اين بابت مطالبه نمايد مطابق تعرفه ذيل است:

1.در دعاوي‌كه ميزان مدعا به آن تا پانصدريال است صدي ده از مدعابه

2.در مواردي كه مدعا‌به بيش از پانصدريال باشد براي تمام مراحل ابتدائي و استيناف و تميز تا ده هزارريال

صدي نه از مدعابه

تا پنجاه هزارريال صدي هشت از مدعابه

تا دويست هزارريال صدي هفت از مدعابه

تا پانصدهزارريال صدي شش از مدعابه

از پانصدهزارريال به بالا صدي پنج.

3. براي حق‌الوكاله دعاوي تقابل يا جلب ثالث و جواب ثالث نصف ميزان تعرفه فوق است.

ماده 72

حق‌الوكاله مزبور نيسبت به هر يك از مراحل ابتدائي و يا استينافي و يا تميزي بطريق ذيل معين خواهد شد:

براي مرحله ابتدائي صدي 50

براي مرحله استينافي صدي30

براي مرحله تميزي صدي 20

ماده 73

در مواردي كه حق‌الوكاله مربوط بدعوائي است كه به يكي از طرق ذيل خاتمه يافته است بدين ترتيب تقسيم مي‌شود:

1.براي ابطال عرضحال ربع حق‌الوكاله مرحله بدوي وكيل مدعي‌اليه.

2. براي سقوط دعوي در استيناف نصف حق‌الوكاله مرحله استينافي براي وكيل مستانف عليه.

3. براي صدور حكم غيابي در هر مرحله نصف آنچه براي آن مرحله مقدور است.

4. براي صدور قرار قبول مرور زمان نصف آنچه مطابق اين فصل براي مرحله مقرر است كه قراردادن آن مرحله صادر شده.

5. براي سقوط حق اعتراض بثبت نصف آنچه مطابق اين فصل براي محله‌اي مقرر است كه قراردادن آن مرحله صادر شده است.

ماده 74

در صورت عزل وكيل از طرف موكل قبل از ختم مرحله‌اي و همچنين در امور حقوقي كه مدعابه‌ مالي نداشته و در امور جزائي مطلقا تعيين ميزان حق‌الوكاله و خسارات تا2 هزارريال با محكمه صادركننده حكم يا قرار است ولي در صورتيكه نظر محكمه بيش از مبلغ فوق باشد محكمه انتظامي وكلا در تعيين ميزان حق‌الوكاله صلاحيت خواهد داشت. هرگاه نظر پاركه وكلا موافق با نظر محكمه انتظامي وكلا نباشد. حل اختلاف با وزيرعدليه خواهد بود.

ماده 75

هزينه مسافرت وكلا عدليه و كارگشايان مطابـق تعرفه ذيل است:

1.براي وكلا درجه اول كيلومتري يك‌ريال و پنجاه دينار ـ و روزي 22ريال بعنوان فوق‌العاده.

2.براي وكلا درجه دوم كيلومتري يك ريال و 25 دينار باضافه هيجده ريال بعنوان فوق‌العاده.

3.براي وكلا درجه سوم كيلومتري (75 درينار) و روزي 14 ريال بعنوان فوق‌العاده.

4.براي كارگشايان كيلومتر50 دينار و روزي10 ريال بعنوان فوق‌العاده.

ماده 76

وكلا عدليه نبايد ضمن قرارداد حق‌الوكاله هزينه محاكمه عدليه را عهده‌دار شوند ولي در عين حال مي‌توانند به موجب رسيد جداگانه مبلغي از موكل يا نماينده او براي مخارج مزيور بطورعلي‌الحساب دريافت نمايند مشروط بر اينكه صورت مخارج را طبق اين نظامنامه براي موكل بفرستد.

ماده 77

راجع به حق‌الوكاله‌هاي امور جزائي و دعاوي كه ميزان مدعابه معين نداشته و قبل از تاريخ اجراء اين نظامنامه تصفيه نگرديده باشد بايد مطابق اين نظامنامه رفتار شود.

ماده 78

گرفتن هرگونه سند رسمي يا عادي از موكل بجاي قرارداد حق‌الوكاله از قبيل سند ذمه يا شرطي و يا چك بوعده يا فته طلب و غيره اعم از اينكه گرفتن اسناد مزبور براي تمام يا قسمتي از حق‌الوكاله باشد و همچنين تنظيم قرارداد حق‌الوكاله بر طبق اوراقي سواي آنچه بموجب قانون وكالت و اين نظامنامه مقرر مي‌باشد ممنوع است و متخلف به مجازات انتظامي از درجه5 به بالامحكوم خواهد شد و هرگاه ثابت شود كه اين عمل بطور ساختگي و حيله انجام شده از قبيل آنكه سند در ظاهر بنام ديگري تنظيم و گرفته شده و در باطن مربوط به وكيل بوده اسـت متخلف محروم‌الوكاله خواهد شد.

ماده 79

انتقال قرارداده حق‌الوكاله به ديگري مادام كه كار انجام و خاتمه نيافته اعم از اينكه انتقال گيرنده وكيل باشد يا نه بدون رضايت موكل ممنوع است و متخلف به مجازات انتظامي از درجه چهار به بالا محكوم خواهد شد.

ماده 80

شركت در مدعابه براي وكلا عدليه ممنوع است و متخلف به مجازات انتظامي از درجه4 به بالا محكوم خواهد شد و در صورتي‌كه ثابت شود اين عمل بطورساختگي و حيله انجام يافته از قبيل آنكه شركت در مدعا‌به بنام ديگري است و در باطن مربوط بخود وكيل مي‌باشد مجازات وكيل متخلف از درجه5 به بالا خواهد بود.

 + 0
مخالفم - 0
نظرات : 0
منتشر نشده : 0

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنیدکد امنیتی کد جدید

درباره سایت وکیل نا

سایت وکیل­ نا به منظور اطلاع­ رسانی و آگاهی ­بخشی به عموم مردم و اکثرا کسانی که دانش تخصصی حقوقی نداشته و در زندگی روزمرۀ خود ممکن است با مسائل حقوقی و قضایی مواجه شوند ایجاد گردیده است.

درج آگهی در وکیل نا برای عموم وکلا آزاد است و مسئولیت اطلاعات وارد شده با آگهی دهنده می‌باشد. لطفا قبل از هر گونه اقدام از اعتبار و کیل مربوطه مطمئن شوید.

© تمامی حقوق این سایت برای وکیلنا محفوظ است.

/ طراحی و اجرا: آرادپرداز